Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

SIA „Zemgales EKO” stratēģiskie mērķi un darbības plāns 2017.-2018.gadam

SIA „Zemgales EKO” stratēģiskie mērķi un darbības plāns 2019.gadam
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

2017. gada stratēģisko mērķu izpilde

2018. gada stratēģisko mērķu izpilde

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas 2017
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Valsts finansējuma izlietojums 2017
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Skat. mājas lapas sadaļā “Dati par atalgojumi”
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Zemgales EKO” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x ceturksnī

2018. gada 3 mēnešu pārskats

2018. gada 6 mēnešu pārskats

2018. gada 9 mēnešu pārskats

8. Auditēts gada pārskats 1x gadā

2017.gada pārskats

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

SIA „Zemgales EKO” ir 100% apmērā Jelgavas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Zemgales EKO” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi SIA “Zemgales EKO” organizatoriskā struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Zemgales EKO” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”