Paziņojums sabiedrībai

SIA „Zemgales EKO” informē, ka Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē 03.06.2013. ir pieņemts iesniegums A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi”.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 40. punkta prasībām operators sniedz šādu informāciju:

Piesārņojošās darbības veids:

5.7. – inerto atkritumu poligoni;

Ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemgales EKO”, reģistrācijas Nr.43603040477, adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, LV 3001, tālrunis 63023509, fakss 63023511.

Darbības vieta (adrese):

„Grantiņu izgāztuve”, Iecavas novads.

„Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads

Vieta, kur sabiedrība var saņemt iesnieguma kopsavilkumu vai iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem:

 

Sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks:

SIA „Zemgales EKO” rīko sabiedrisko apspriešanu par A kategorijas piesārņojošas darbību un atļaujas nosacījumiem šā gada 17.jūnijā plkst. 17.30, piesārņojošās darbības vietas adresē „Grantiņos”, Codes pagastā, Bauskas novadā, Iecavas novadā (administratīvajā ēkā).

Datums, līdz kuram sabiedrība var iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē rakstiskus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem:

2013. gada 4. jūlijam.

Pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese:

Jelgavas reģionālā vides pārvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava

Pārrobežu ietekme: nav

Ar atļaujas iesniegumā sniegto informāciju (bez pielikumiem) elektroniski var iepazīties: